IFM International Fisheries Management

FSK-3005 Fisheries Profiles

MaReMa > IFM > Lecturing > FSK-3005

Aim


Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i hvordan et fiske (eller et oppdrettsanlegg) organiseres, sett fra managementsiden. Samtidig skal studentene få trening i hvordan organisere informasjon tilknyttet et fiske (eller et oppdrettsanlegg) og presentere denne informasjonen for en tredje part (case oppgave). Spesiell vekt er lagt på hvordan informasjon innhentes, hva slags informasjon det er behov for og hvordan informasjon kan presenteres med hensyn på å fatte beslutninger.

Course description


Emnet gir en oversikt over ulike fiskerier og oppdrettsoperasjoner, med vekt på 4-5 ulike representative case. Videre fokuseres det på virkemidler i forvaltningen, rettet mot å oppnå biologiske, økonomiske og samfunnsmessige mål. Spesiell vekt legges på en økosystem tilnærming til fiskeriforvaltning (EAF), hvor bruk av marine verneområder (MPAs) inngår som ett av flere virkemidler. Endelig legges det vekt på hvilke virkemidler som egner seg i situasjoner med lite data og få tilgjengelige administrative ressurser.
Studentene skal selv presentere ett fiskeri (fortrinnsvis fra sitt hjemland) med hensyn på hvordan det forvaltes i dag og evt. hvordan det kan forvaltes bedre i framtida, gitt andre tilnærminger eller nye virkemidler.

Syllabus


Artikler i kompendium, samt info tilknyttet representative case via nettet.

Course topics:

  • ....

IFM courses this term:

Course data

Code:FSK-3005
Name:Fisheries profiles
Credits:10 ECTS
Prerequisites:SVF-3554
Period:Second term
Exam:Presentasjon av fiskeriprofiler (skriftlig hjemmeoppgave)
Grading:ECTS
Language:English
Lectures:30
Seminars:14
Coordinator:Bjørn Hersoug
Department:ISAM (in cooperation with IAB and IFØ)