IFM International Fisheries Management

SVF-3555 Fisheries planning and development 

MaReMa > IFM > Lecturing > SVF-3555

Aim


Formålet med emnet er å gi studentene innsikt i planlegging som verktøy innen fiskeriutvikling og akvakultur. Studentene skal få oversikt over planlegging på ulike nivå, lære å bruke ulike planleggingsinstrumenter samt forstå sammenhengen mellom planmål og virkemidler. Selv om kurset i utgangspunktet er basert på samfunnsvitenskaplig teori, er det også klare koplinger til biologi (bestandsestimering innen fiskeri og vannkvalitet og miljø innen akvakultur) og økonomi (prosjektvurderinger, subsidier og sosio-økonomi). Kurset vil trekke veksler på fiskeri og akvakultur både i i-land og u-land.

Course description


Kurset starter med en oversikt over basisbegreper og erfaringer fra planlegging i offentlige organer så vel som i private bedrifter, herunder både fysisk og økonomisk planlegging. Spesiell vekt legges på sammenhengen mellom planlegging og politikk, og på sammenhenger mål og virkemidler. Kurset belyser ulike former for sektorplaner, prosjektplaner og forvaltningsplaner (for separate fiskerier). Samtidig legges det vekt på sektorovergripende tema, slik som co-management, integrert planlegging (omfattende flere sektorer) og planlegging rettet mot å avhjelpe fattigdom. Kurset gir innblikk i hvordan planlegging brukes i fiskerisektoren, både i i-land og u-land.

Syllabus


Pensum vil være basert på kompendium av artikler samt en rekke konkrete case som foreligger på nettet. Pensum vil variere over tid, da kurset til en viss grad vil måtte avspeile studentprofil og interesser.

Course topics:

  • ....

IFM courses this term:

Course data

Code:MRM-3001
Name:Fisheries planning and development
Credits:10 ECTS
Prerequisites:BIO-3557
SOK-3555
FSK-3005
Period:Third term
Exam:Semesteroppgave tilknyttet planlegging av et spesielt prosjekt (skriftlig oppgave)
Grading:ECTS
Language:English
Lectures:30
Seminars:14
Coordinator:Bjørn Hersoug
Department:ISAM